ᴇʟᴇᴄᴛʀɪᴄ ɢʀᴀꜱꜱ ᴛʀɪᴍᴍᴇʀ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴍʟʀ-ɢᴛ400ʀ

Electric Grass Trimmer 400W
  • V / Hz / W : 230V / 50Hz / 400W
  • Dia. tube : 300 mm / metal tube
  • Cable length : 32 M
  • No load speed : 10.000 rpm
  • Weight : 4,3 kg
  • Dimension : 910 x 250 x 100 mm