ᴀɪʀ ꜱᴘʀᴀʏ ɢᴜɴ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴍʟʀ-ꜱɢ ᴋ3ᴀ

Air Spray Gun 220 ml

  • Standard nozzle 0.5 mm

  • Operating pressure 50 – 70 psi

  • Pattern width 50 mm

  • Air consumption 7.5 cfm

  • Cup capacity 200 ml