ᴀɪʀ ꜱᴘʀᴀʏ ɢᴜɴ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴍʟʀ-ᴀᴛ ꜰ75ꜱ

Air Spray Gun 750 ml

  • Standard nozzle 1.5 mm

  • Optional nozzle 1.3 – 2.5 mm

  • Operating pressure 50 – 70 psi

  • Pattern width 180 – 240 mm

  • Air consumption 11.2 cfm

  • Cup capacity 750 ml