ᴊᴇᴛ ᴄʟᴇᴀɴᴇʀ / ᴍᴇꜱɪɴ ꜱᴇᴍᴘʀᴏᴛ ᴍᴏʟʟᴀʀ ᴘʀᴏꜰᴇꜱɪɴɪᴏɴᴀʟ ʜᴘᴡ2500ɢꜰʙɪ

Profesional High Pressure Washer

  • V / Hz : 300V / 50Hz

  • RPM : 3400

  • Max Pressure : 170 bar / 2500PSI

  • Flow Rate : 4GPM /15 LPM

  • Tenaga output max : 6.5 HP

  • Hose : 10 m