ᴇɢɢ ꜱᴀᴜꜱᴀɢᴇ ᴍᴀᴄʜɪɴᴇ 6 ʀᴏʟʟᴇʀ ᴍᴏʟʟᴀʀ ꜱᴄ-ʀᴊꜱ06

Egg Sausage Machine 6 Roller

  • Energy : LPG

  • Rated Power : 840 Watt
  • Energy Consumtion : 0.058 m3/H

  • Weight : 5.6 Kg

  • Size : 345x232x320 mm

  • Number Of Hole : 6Hole

  • Hole Size: Diameter 32mm – Depth 180mm